Algemene voorwaarden


Artikel 1 | Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende coaching sessies of trajecten.

Deze algemene voorwaarden zijn aan het eind van het kennismakingsgesprek, als de intentie tot aangaan van een coaching traject is uitgesproken, overhandigd en van toepassing op de te sluiten overeenkomst.


Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving 

Coaching is een doel- en resultaatgerichte methode voor het begeleiden van individuen die willen leren, en is gericht op het werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling of het zelfstandig functioneren binnen een organisatiecontext.

De Coachingkamer is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 73073490

De coaching bijeenkomsten vinden plaats op het adres De Tjalk 21 te Heerenveen of op een andere overeengekomen locatie.


Artikel 3 | Definities 

  • De Coachingkamer is Opdrachtnemer, die deze algemene voorwaarden nadrukkelijk van toepassing verklaart op alle door haar te verrichten diensten en werkzaamheden. 
  • Opdrachtgever/ cliënt is de klant die gebruik maakt van de door De Coachingkamer aangeboden diensten. 
  • Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de te verrichten diensten. Deze afspraken worden schriftelijk door opdrachtnemer bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek. 


Artikel 4 | Betrokkenheid en verantwoordelijkheid

Opdrachtnemer vraagt van cliënt actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheidsbesef voor het bereiken van het beoogde en omschreven doel, dan wel voor het werken aan de besproken punten ter verbetering. 

Cliënt en opdrachtgever zijn zich ervan bewust dat opdrachtnemer geen garantie kan geven voor het behalen van het beoogde doel.

Opdrachtnemer spant zich ervoor in om de gemaakte afspraken naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van door opdrachtgever tijdens of na de coaching onverhoopt geleden of te lijden schade, zowel directe als indirect.

Cliënt en opdrachtnemer zijn zich er beiden van bewust van het feit dat coaching geen therapeutische behandeling noch enige andere vorm van therapie inhoudt. Coaching is geen vervanging van professioneel, juridisch, medisch, financieel of spiritueel advies. Cliënt en opdrachtnemer zijn zich bovendien zeer bewust van de eigen verantwoordelijkheid en inzet van cliënt voor het behalen van de gewenste coaching resultaten.


Artikel 5 | Prijzen en offertes 

1. De kosten voor individuele coaching sessies staan vermeld op de website. Alle offertes en prijsopgaven door de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en vervallen na 30 dagen. 

 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord, ook voor wat deze algemene voorwaarden betreft, getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of voormeld akkoord en de overeenkomst per mail is vastgelegd. 

 4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd betreffende de eventuele inhuur van derden, accommodatie, middelen, reiskosten e.d. 


Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden 

1. De overeengekomen betaling per sessie dient via pinbetaling te geschieden na afloop van elke sessie. Alle prijzen zijn voor een particulier inclusief 21% btw. Voor bedrijven geldt een tarief exclusief btw.

2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten. Indien opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet de vordering ter incasso uit handen te geven, is opdrachtgever aansprakelijk voor de kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte. Voorts is opdrachtgever aan opdrachtnemer de wettelijke rente vanaf iedere sessie van financiële (deel)verplichting verschuldigd, tenzij expliciet een betalingstermijn van 14 dagen is overeengekomen, in welk geval bij gebreke van tijdige betaling na ommekomst van die termijn wettelijke rente verschuldigd is. 

 
Artikel 7 | Duur en beëindiging 

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen in onderling overleg worden beëindigd dan wel worden verlengd. 

 2. De tussentijdse beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichtingen die tot de overeengekomen einddatum nog nagekomen moeten worden, tenzij expliciet schriftelijk anders is afgesproken.

3.Het in de overeenkomst vastgelegde traject kan in overleg met cliënt/ opdrachtgever worden ingekort of worden uitgebreid.


Artikel 8 | Annulering door opdrachtnemer 

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, zonder opgaaf van redenen, te annuleren dan wel een cliënt te weigeren. 


Artikel 9 | Wijziging afgesproken sessiedata 

1. Bij annulering van een afspraak door opdrachtgever binnen 24 uur voor begin van desbetreffende afspraak kan opdrachtnemer de kosten van de geannuleerde  sessie voor 100% in rekening brengen.

2. Bij niet-verschijning van de cliënt op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever ertoe gehouden om deze te betalen. 

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst zonder dat opdrachtgever derhalve aanspraak kan maken op enige financiële tegemoetkoming. 


Artikel 10 | Geheimhouding 

1. Alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies wordt door De Coachingkamer vertrouwelijk behandeld. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding. 

2. Is cliënt niet zelf opdrachtgever voor de coaching, dan voeren De Coachingkamer en de opdrachtgever geen overleg over de voortgang of de resultaten van de coaching zonder toestemming van de cliënt. Het staat de cliënt zelf vrij om aan derden desgewenst mededelingen te doen over wat er in de sessies is besproken.

3. In het geval van dreigend gevaar voor wie dan ook, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten. 

4. Bij totstandkoming van de overeenkomst geeft opdrachtgever toestemming zijn/haar NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres voor administratieve doeleinden vast te leggen in het klantenbestand van opdrachtnemer. 


Artikel 11 | Aansprakelijkheid 

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe dan ook genaamd, die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen, genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie. Opdrachtgever blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Opdrachtnemer aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid in verband met de door haar verrichte diensten, althans beperkt zij die tot de factuurwaarde van de dienst of sessie waaruit onverhoopt die schade is voortgevloeid waarvoor zij rechtens aansprakelijk kan worden gehouden. 


Artikel 12 | Klachtenprocedure 

1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij deze binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtnemer. 

 2. Na kennisname en bespreking van enige klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gezamenlijk gekozen oplossing.


Artikel 13 | Wijzigingsbeding

Opdrachtnemer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stellen. Opdrachtgever heeft alsdan het recht de overeenkomst te beëindigen binnen twee maanden na deze kennisgeving. Wanneer dit niet gebeurt wordt de wijziging als geaccepteerd gekwalificeerd en is deze daarmee onherroepelijk geworden.