Privacyverklaring De Coachingkamer

De Coachingkamer gaat met alle persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk om.  

1. Over mij

Svenja Rokahr, handelend onder de naam De Coachingkamer, Tjalk 21, 8446 EH Heerenveen, KVK 73073490


2. Persoonsgegevens 

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt• Voor- en Achternaam• E-mailadres• Telefoonnummer• Social media accountnamen• Klantnummer• Offertenummer• factuurnummer  

Bovenstaande persoonsgegevens zijn verkregen door persoonlijk contact of andere open bronnen (social media).  


3. Doeleinden 

De persoonsgegevens worden als volgt verwerkt:


Contact 

Heb je contact met mij opgenomen, per telefoon, e-mail, contactformulier, WhatsApp of social media, dan heb ik van jou gegevens ontvangen. Deze verwerk en gebruik ik om te kunnen reageren op jouw bericht aan mij.  

Voor het versturen van een nieuwsbrief/ uitnodiging voor workshop verwerk ik je emailadres en naam om je de informatie op te kunnen sturen. 


Overeenkomst

Volg je bij mij een coaching traject, dan verwerk ik je persoonsgegevens om je na de offerte een gerichte overeenkomst te kunnen sturen. Ik bewaar overeenkomsten 8 jaar, dit in het kader van mijn wettelijke administratieplicht, om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaar ik de overeenkomst graag zelf, om te kunnen zien of je eerder bij mij al eens een traject hebt gevolgd en wat de inhoud daarvan was.  


Facturatie  

Als je een coaching traject volgt, dan verwerk ik die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het traject. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en de gegevens die noodzakelijk zijn om je een factuur te kunnen zenden. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar ook offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.  


Gerechtvaardigd belang

Afgezien van de noodzaak van verwerking om mijn diensten te kunnen verlenen heb ik een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Bij voorbeeld, om mijn eigen bewijspositie en rechtspositie te beschermen. Daarbij weeg ik jouw privacybelang af tegen het mijn belang. Ik zal (derhalve) niet meer gegevens verwerken dan nodig zijn om mijn doel te bereiken en mijn gerechtvaardigde belangen te waarborgen.  


4. Doorgifte 

Ik deel jouw gegevens met de volgende derden: • Boekhouder 


5. Jouw rechten


Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te rectificeren of te wissen. 


Beperking van de verwerking

Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ikjouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.  


Recht op bezwaar 

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.  


Toestemming intrekken  

Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. 


Klachten 

Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  


6. Beveiliging persoonsgegevens  

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.  


Social media   

Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. 

• Facebook

• LinkedIn 


Google Analytics  

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. Ik heb alle gegevens geanonimiseerd.  


8Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren.